(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang; Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước và Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tổ chức bộ máy của 3 Tòa án trên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác và người lao động của 3 Tòa án trên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án các cấp và Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Phương Nhi