(Chinhphu.vn) – Hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 10, hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Trước đó (ngày 6/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

PV

Từ khóa: Báo cáo Chính trị , Hội nghị Trung ương 10 , thảo luận , quy hoạch , Bộ Chính trị , Ban Bí thư , Ban Chấp hành Trung ương