(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc bố trí xe phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn được thực hiện theo 1 trong 3 phương thức: Sử dụng số xe hiện có của cơ quan, thuê dịch vụ xe ô tô, khoán kinh phí để tự túc phương tiện.

Bà Dương Kim Nga, công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh thắc mắc như sau: Các chức danh quy định trong khoản 1, Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước, có tự kiêm nhiệm lái xe không? Nếu được thì hưởng phụ cấp gì và văn bản nào hướng dẫn?

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước quy định: "Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước căn cứ vào tiêu chuẩn định mức quy định này để bố trí xe ô tô phục vụ các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô".

Đồng thời, Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg không có quy định đối với trường hợp các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác nhưng tự kiêm nhiệm lái xe (xe của cơ quan).

Điều 15 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg quy định, việc bố trí xe phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn được thực hiện theo 1 trong 3 phương thức sau:

- Sử dụng số xe hiện có của cơ quan;

- Thuê dịch vụ xe ô tô;

- Khoán kinh phí để tự túc phương tiện.

Mặt khác, điểm 2 mục II Phần III Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg có quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có, tổ chức, sắp xếp, quản lý, sử dụng đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị theo phương thức tập trung số xe hiện có của cơ quan, đơn vị thành lập một số đầu mối (theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu) để phục vụ chung cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trên địa bàn.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng được trang bị xe ô tô phục vụ công tác nhưng không có biên chế quỹ lương lái xe, nguồn chi thường xuyên không đủ để hợp đồng cá nhân ngoài lái xe thì cơ quan, tổ chức đơn vị có thể thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô hoặc khoán kinh phí để tự túc phương tiện; đồng thời, đơn vị sắp xếp số xe hiện có đã được trang bị theo tiêu chuẩn định mức báo cáo UBND tỉnh để thực hiện theo mô hình trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc