(Chinhphu.vn) – Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo ông Trần Thanh Bằng (TPHCM) tham khảo, Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định:

“4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí”.

Theo Luật Dầu khí số 18/L/CTN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 19/2000/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12, tại các Khoản 4,5,8 - Điều 3 định nghĩa:

“8. "Nhà thầu" là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí”.

“5. "Hợp đồng dầu khí" là văn bản ký kết giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – sửa đổi tại Luật sửa đổi 10/2008/QH12) với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dầu khí”.

“4. "Hoạt động dầu khí" là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này”.

Như vậy toàn bộ nội dung nêu ở vế sau của Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu “trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí” đã bao gồm đầy đủ như định nghĩa “Hoạt động dầu khí” của Luật Dầu khí.

Ông Bằng hỏi, việc lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí ở vế đầu của Khoản 4, Điều 1 của Luật Đấu thầu còn điều chỉnh cho trường hợp nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo đó, đề nghị ông Bằng căn cứ theo quy định nêu trên để xác định dự án, gói thầu của mình có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Đấu thầu , dầu khí , lựa chọn nhà thầu