(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long đang lập hồ sơ mời thầu theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, trong mẫu này có quy định mẫu hợp đồng. Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành các Thông tư về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vậy, khi lập hồ sơ mời thầu áp dụng Mẫu hợp đồng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay Bộ Xây dựng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định hồ sơ mời thầu (HSMT) phải bao gồm mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong HSMT và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất, được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, khi áp dụng các mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chủ đầu tư, bên mời thầu phải áp dụng các mẫu hợp đồng đính kèm theo mẫu HSMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn