(Chinhphu.vn) - Một trong các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity đang tham gia tư vấn đấu thầu một số gói thầu xây lắp, trong đó có tình huống, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng và được đại diện của ngân hàng ký với chức danh là Phó giám đốc kèm theo văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc ủy quyền cho Phó giám đốc ký. Tuy nhiên, văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc thì không ký đóng dấu mà chỉ ghi tên Tổng giám đốc kèm theo chữ “đã ký” và được Trưởng phòng hành chính ký, đóng dấu trích sao. Công ty hỏi, bảo lãnh dự thầu như vậy có hợp lệ không?

Công ty cũng muốn biết, trường hợp hồ sơ dự thầu có bảo đảm dự thầu bằng séc của công ty nhưng không có xác nhận của ngân hàng thì có hợp lệ không? Trường hợp séc của ngân hàng nhưng không ghi rõ hiệu lực của séc thì có hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với câu hỏi của Công ty, việc đánh giá tính hợp lệ của thư bảo lãnh được thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp cần làm rõ về tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Liên quan đến séc, nếu séc do nhà thầu cung cấp đáp ứng theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tuân thủ quy định của pháp luật về tín dụng thì được đánh giá là hợp lệ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự thầu , hồ sơ mời thầu , nhà thầu , bảo đảm dự thầu , thư bảo lãnh