(Chinhphu.vn) – Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định nhân sự chủ chốt (kỹ sư điện) phải có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp thì việc hồ sơ mời thầu quy định nhân sự chủ chốt (kỹ sư điện) phải có chứng chỉ này có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Lê Hoàng Minh (TPHCM), trong hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình A có yêu cầu về nhân sự như sau: "Là kỹ sư điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II trở lên, lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp...".

Tuy nhiên, theo Mục b, Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 (trước đây là Mục b, Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) thì kỹ sư điện chỉ được hành nghề trong lĩnh vực “Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình”, không có lĩnh vực “Giám sát công tác xây dựng công trình”.

Ông Minh hỏi, yêu cầu nhân sự nêu trên có đúng quy định hiện hành không? Kỹ sư điện có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II trở lên, lĩnh vực “Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp” như yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình A không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với vấn đề nêu trong câu hỏi của ông Minh, trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định nhân sự chủ chốt (kỹ sư điện) phải có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp thì việc hồ sơ mời thầu quy định nhân sự chủ chốt (kỹ sư điện) phải có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ mời thầu , nhân sự , chứng chỉ hành nghề