(Chinhphu.vn) – Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, bà Thanh Thị Kỷ (Bình Thuận) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung tại Khoản 2 Điều 8 quy định: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được giảm 50% học phí.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Hiện nay, do điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, để từng bước thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 khoá XI, Chính phủ mới thống nhất thông qua chính sách về miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đã quy định tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 9/6/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tiếp thu ý kiến góp ý của công dân bổ sung các đối tượng miễn, giảm học phí khác trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu đề xuất với Chính phủ để xem xét, bổ sung thêm các đối tượng được miễn, giảm học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: học phí , đặc biệt khó khăn , dân tộc thiểu số