(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri các tỉnh Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Thọ, Tây Ninh về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri tỉnh Bắc Kạn: Đề nghị tăng mức phụ cấp đối với các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Bộ Quốc phòng trả lời: Mức hưởng trợ cấp một lần và hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được xem xét, trên cơ sở bảo đảm cân đối chung với chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg, đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Cử tri tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến đã phục viên, xuất ngũ về địa phương quy định cho hưởng trợ cấp hàng tháng với người có từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác. Kiến nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm, xem xét hỗ trợ các đối tượng có dưới 15 năm công tác vì các đối tượng này hầu hết sức khỏe yếu, đời sống khó khăn.

Bộ Quốc phòng trả lời: Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, xin ý kiến Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp và cân đối chung đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất.

Cử tri tỉnh Phú Thọ phản ánh: Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí (nếu từ trần)”. Trong khi đó, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì được hưởng bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí (nếu từ trần). Như vậy, cùng là đối tượng quân nhân xuất ngũ, có thời gian phục vụ dưới 20 năm nhưng chế độ, chính sách lại không công bằng. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho các quân nhân xuất ngũ về địa phương được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí (nếu từ trần).

Bộ Quốc phòng trả lời: Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định pháp luật hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội.

Như vậy, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ cũng như quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đều thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ giám sát việc thực hiện chế độ nêu trên đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

Cử tri Cử tri tỉnh Tây Ninh: Đề nghị sớm ban hành chính sách cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia nhất là việc tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang Hạng Ba cho các đối tượng này, đồng thời có chính sách hỗ trợ và giúp đỡ người có công là đối tượng dân công hoả tuyến và du kích, thanh niên xung phong.

Bộ Quốc phòng trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/6/2014 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có Công văn số 1196/BTĐKT-VII hướng dẫn thực hiện khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung chi tiết các hình thức khen thưởng nêu trên và phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Du kích và thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007, Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư (tại Công văn số 7134-CT/VPTW ngày 6/1/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương triển khai, nghiên cứu xây dựng Đề án về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương và Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện trong thời gian tới.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 142/2008/QĐ-TTg , 290/2005/QĐ-TTg , 62/2011/QĐ-TTg