(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28-29/12/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị TP. Buôn Ma Thuột.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Điều 2 Quyết định số 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lập và rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng xã nông thôn phù hợp với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 được duyệt.

Nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt về: Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật) thuộc TP. Buôn Ma Thuột được quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Để có cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch đô thị của TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk cần có văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch đô thị gửi về Bộ Xây dựng để nghiên cứu hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn