(Chinhphu.vn) – Ông Đoàn Văn Huỳnh làm việc tại Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lào Cai. Đơn vị của ông được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đã ký hợp đồng nhận ủy thác quản lý dự án giao thông từ Sở Giao thông vận tải.

Ông Huỳnh hỏi, Ban QLDA có được làm những công việc mà trong kế hoạch đấu thầu ghi là chủ đầu tư tự thực hiện không? Nếu được thì được hướng dẫn tại văn bản nào? Nếu không được thì tại sao?

Trường hợp Ban QLDA có đủ năng lực, cán bộ để tự giám sát các dự án giao thông do mình nhận ủy thác quản lý dự án, vậy Ban QLDA phải làm những thủ tục gì? Có phải thành lập bộ phận riêng để thực hiện không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực nhận ủy thác quản lý dự án, nội dung quản lý dự án được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác quản lý dự án phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực được quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD thì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, quản lý dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực được thực hiện giám sát thi công xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Đồng thời, pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định cấm tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tham gia giám sát thi công xây dựng dự án do mình quản lý dự án.

Do đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực có thể tham gia giám sát thi công xây dựng công trình do mình quản lý dự án khi đáp ứng được các yêu cầu về năng lực.

Về cơ cấu tổ chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, đề nghị ông nghiên cứu quy định tại Điều 15 Thông tư số 16/2016/TT-BXD.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , đầu tư xây dựng , công trình , chủ đầu tư