(Chinhphu.vn) – Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

Ông Nguyễn Duy Hưng (Hà Tĩnh) quản lý hợp đồng tư vấn giám sát thi công, là hợp đồng theo thời gian, với tổng thời gian 24 tháng. Trong hợp đồng có ghi thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 15/1/2016, đến ngày 15/1/2018 hết hợp đồng.

Tuy nhiên, do hợp đồng thi công triển khai muộn nên thời gian huy động tư vấn cũng muộn (từ tháng 8/2016) nên tính đến ngày 15/1/2018 thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát chưa hết 24 tháng. Ông Hưng hỏi, vậy trường hợp này có cần làm thủ tục để gia hạn không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì “Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”.

Việc quản lý hợp đồng đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Trong trường hợp nghĩa vụ theo hợp đồng tư vấn giám sát thi công đã ký chưa hoàn thành cần điều chỉnh thì thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2016/TT-BXD.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng , tư vấn , giám sát , thi công