(Chinhphu.vn) – Nếu hợp đồng xây lắp của nhà thầu đã thực hiện có quy mô, bản chất và độ phức tạp tương tự hoặc cao hơn gói thầu đang xét thì được coi là hợp đồng tương tự để xem xét, đánh giá.

Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An (TPHCM) thi công xây dựng công trình trường học với giá trị gói thầu là 7 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu 1 hợp đồng thi công công trình dân dụng cấp 4 với giá trị hợp đồng tối thiểu 5 tỷ đồng.

Nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu và chứng minh bằng 1 hợp đồng thi công công trình trường học với giá trị hợp đồng là 7 tỷ đồng, nhưng trong hợp đồng thể hiện chỉ giao phần nhân công và máy thi công, không bao gồm vật tư (có kèm hợp đồng và biên bản thanh lý).

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An hỏi, hợp đồng nhà thầu A chứng minh như trên có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) Khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An, nếu hợp đồng xây lắp của nhà thầu đã thực hiện có quy mô, bản chất và độ phức tạp tương tự hoặc cao hơn gói thầu đang xét thì được coi là hợp đồng tương tự để xem xét, đánh giá theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hợp đồng tương tự , công trình