(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Văn Hoài (Nam Định) hỏi: Khi thi công, công trình có điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, chủ đầu tư và các bên liên quan đã lập biên bản đồng ý cho thi công các hạng mục đó khi chưa phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục đó thì có sai quy định không? Quy định đó thể hiện ở văn bản nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Ngoài ra, việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình phải tuân thủ các quy định về điều chỉnh dự án, quy hoạch, cấp phép theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , dự toán , công trình , hạng mục