(Chinhphu.vn) - Ông Ngọc Đông, công tác tại trường THCS Cao Bá Quát, xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã vùng đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, xã Đăk Wil là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên cán bộ, giáo viên trong trường được hưởng chế độ ưu đãi.

Ngày 19/9/2013, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT về công nhận xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó xã Đăk Wil huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông thuộc khu vực II nhưng có 4 thôn đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Trong danh sách kèm theo Quyết định này huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông có 2 xã là xã Đăk Wil và xã Eapô.

Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1049/QĐ-TTg, xã Đăk Wil, xã EaPô là xã khó khăn tuy nhiên hiện nay chỉ có xã Eapô được hưởng chính sách vùng khó khăn.

Ông Đông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường THCS Cao Bá Quát đóng trên địa bàn xã Đăk Wil thì cán bộ, giáo viên công tác tại trường có được hưởng chế độ ưu đãi không?

Về vấn đề này, Uỷ ban Dân tộc trả lời ông Đông như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ và Thông tư số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định, địa bàn được thụ hưởng chính sách gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định quy định tại Điều này thì thực hiện theo các Quyết định đó.

Xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông là xã biên giới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào diện đầu tư của Chương trình 135 tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của xã Đăk Wil được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn