(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (Ninh Thuận) là giáo viên tiểu học đã vào biên chế. Ngày 16/5/2019 bà sinh con và nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ thai sản của bà trùng vào 2 tháng hè. Bà Tiên hỏi, bà có được nghỉ bù hè không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động.

Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính (theo Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè).

Như vậy, trường hợp bà Nguyễn Thị Quỳnh Tiên có thời gian nghỉ thai sản trùng vào 2 tháng hè thì được bố trí thời gian nghỉ hàng năm, cụ thể:

- Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 111 Bộ luật Lao động).

- Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày (theo Điều 112 Bộ luật Lao động).

Chinhphu.vn

Từ khóa: thai sản , nghỉ hè , nghỉ hàng năm