(Chinhphu.vn) – Thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật Nhà nước) được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Roãn Đình Của (Nam Định), Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn như sau:

“Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật Nhà nước: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu”.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chỉ định thầu rút gọn nhưng ngoài hạn mức chỉ định thầu: "Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng giá gói thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì vận dụng Mẫu hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này".

Tại Mục 2 Điều kiện chung của hợp đồng tại Chương V Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có nêu thành phần hợp đồng có hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất.

Ông Của hỏi, gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu (không phải bảo đảm bí mật Nhà nước) được chỉ định thầu rút gọn có phải lập hồ sơ yêu cầu không? Nếu có phải lập hồ sơ yêu cầu thì có phải thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật Nhà nước, trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Đối với câu hỏi của ông Của, thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật Nhà nước) được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , gói thầu , hạn mức chỉ định thầu , hồ sơ yêu cầu