(Chinhphu.vn) - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Công ty của ông Nguyễn Như Duẩn (Hải Phòng) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty thành lập một số chi nhánh. Để thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, giám đốc công ty có ủy quyền cho phó giám đốc (kiêm nhiệm giám đốc chi nhánh) ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh của công ty.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Duẩn đề nghị giải đáp, giám đốc chi nhánh của công ty có được ký kết hợp đồng dịch vụ với các khách hàng bằng danh nghĩa của chi nhánh không, hay chỉ được ký kết với khách hàng dưới danh nghĩa của công ty và dùng con dấu của chi nhánh để đóng vào hợp đồng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Điều 84 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Theo đó, nhiệm vụ mà giám đốc chi nhánh được giám đốc công ty ủy quyền được thực hiện theo văn bản ủy quyền, điều lệ công ty và các văn bản liên quan khác của công ty và chi nhánh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi nhánh , doanh nghiệp , ủy quyền , ký kết hợp đồng , hoạt động kinh doanh