(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Quang Hùng (Quảng Ninh) hỏi: Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhưng không phải điều chỉnh dự án, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt đối với công trình có thiết kế 1 bước (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) thì chủ đầu tư có quyền phê duyệt điều chỉnh không?

Trong trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán làm phát sinh khối lượng dự án dẫn đến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thì chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư sẽ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật gồm các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung báo cáo kinh tế-kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

Tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định “Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Theo đó, đối với các nội dung điều chỉnh thiết kế, dự toán và thời gian thực hiện do người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh.

Người quyết định đầu tư có quyền ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 72 Luật Xây dựng 2014.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án , thiết kế , báo cáo kinh tế - kỹ thuật , dự toán , chủ đầu tư , người quyết định đầu tư