(Chinhphu.vn) - Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát xây dựng thì thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Ông Phạm Trung Thành (TP. Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau:

Các dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (cải tạo, sữa chữa, xây dựng mới thêm...) mà chủ đầu tư vừa làm công tác quản lý vận hành thì gói thầu tư vấn chủ đầu tư duyệt không bao gồm công tác khảo sát, chỉ cần tư vấn thực hiện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và số liệu khảo sát đầu vào của tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do chủ đầu tư cung cấp.

Ông Thành hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 76 và Điều 85 Luật Xây dựng, chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát xây dựng thì thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng theo quy định tại Chương II của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , khảo sát xây dựng , dự án , báo cáo kinh tế kỹ thuật