(Chinhphu.vn) – Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Bà Lê Phạm Thái Bình làm kế toán tại UBND xã thuộc huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Một dự án được UBND huyện duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu năm 2016 và giao cho UBND xã của bà Bình làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án Bộ Tài chính có ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có quy định tỷ lệ định mức chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Trước khi thực hiện kiểm toán, chủ đầu tư lập lại cơ cấu dự toán trong đó điều chỉnh chi phí kiểm toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán theo định mức mới trong Thông tư 09/2016/TT-BTC, nguồn lấy từ chi phí dự phòng, không làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Bà Bình hỏi, trước khi phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán thì chủ đầu tư có bắt buộc phải trình hồ sơ dự toán điều chỉnh (điều chỉnh cơ cấu dự toán như trình bày ở trên, không điều chỉnh thiết kế và không làm tăng tổng mức đầu tư) lên phòng Quản lý đô thị huyện để thẩm định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , thiết kế , khoản chi , dự toán