(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Duy Viên (Hà Nội) hỏi: Dự án thuộc lĩnh vực năng lượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì chủ dự án có tự lập được không? Đơn vị tư vấn thiết kế dự án có được lập theo yêu cầu của chủ dự án không?

Đơn vị của ông Viên ký hợp đồng thiết kế và có các thỏa thuận với chủ dự án, trong đó có lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án năng lượng điện. Tuy nhiên, khi gửi lên quận thì hồ sơ bị trả lại với lý do đơn vị của ông Viên không có chức năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Ông Viên hỏi, quận trả lời như vậy có đúng không?      

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề ông Viên hỏi như sau:

Căn cứ Điều 19 và Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì chủ dự án có trách nhiệm tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có các điều kiện dưới đây:

- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

- Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

Đối với tiêu chí phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành, hiện nay Tổng cục Môi trường đang xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ban hành thông tư hướng dẫn. Vì vậy, tạm thời chưa áp dụng điều kiện này.

Ông Nguyễn Duy Viên cần làm rõ trong giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn có bao gồm chức năng tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không; đơn vị tư vấn có cán bộ chuyên môn về môi trường hay không thì mới có cơ sở để trả lời cụ thể vấn đề này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế hoạch bảo vệ môi trường , dự án , đơn vị tư vấn