(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thúy (huevxstc@...) được tuyển dụng làm viên chức, ký hợp đồng làm việc với 1 đơn vị sự nghiệp công lập vào ngày 1/2/2016, trong khi tại đơn vị cũ (Công ty cổ phần Dệt) ngày 20/2/2016 mới ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà Thúy hỏi, đơn vị mới có được phép tuyển dụng khi người lao động chưa chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ không? Đơn vị mới chi trả lương và phụ cấp cho bà từ tháng 2/2016 hay tháng 3/2016?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thị Thúy như sau:

Điều 21 Bộ Luật lao động quy định: Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thúy có Quyết định tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng làm việc với 1 đơn vị sự nghiệp công lập vào ngày 1/2/2016, trong khi tại đơn vị cũ (Công ty cổ phần Dệt) ngày 20/2/2016 mới ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 21 Bộ Luật lao động, trường hợp bà Nguyễn Thị Thúy, trong giai đoạn chuyển tiếp, chưa chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị cũ, vẫn có thể giao kết hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong hợp đồng.

Theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, căn cứ vào số ngày công làm việc thực tế trong tháng đó.

Nếu bà Thúy bắt đầu làm việc tại đơn vị sự nghiệp từ tháng 2/2016, đảm bảo thực hiện đầy đủ công việc được giao, thì đơn vị căn cứ vào số ngày công thực tế của bà Thúy trong tháng 2/2016 để tính trả lương và phụ cấp (nếu có) cho tháng đó.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.