(Chinhphu.vn) – Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Ông Đào Đức Độ (Thanh Hóa) hỏi, đối với dự án thực hiện 2 bước, sau khi đã có quyết định phê duyệt dự án đến giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thì khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 cho gói thầu tư vấn thiết kế trước và các gói thầu khác thì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn 2 hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 33 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu quy định đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt.

Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

Đối với vấn đề của ông Độ, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu , phê duyệt dự án , tư vấn thiết kế , bản vẽ thi công , mua sắm