(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (Hải Dương) có chứng chỉ giáo dục đại học do Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục cấp năm 2004 và đã giảng dạy đại học, cao đẳng từ năm 2005.

Bà Bình hỏi, bà có phải học để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT không? Chứng chỉ giáo dục đại học của bà có được chuyển tương đương không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ giáo dục đại học không được chuyển tương đương chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên vì:

Khi Luật Giáo dục 2005 có hiệu lực thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007, Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng). Do đó, những đối tượng được bồi dưỡng trước Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT đều phải thực hiện theo Luật Giáo dục.

Giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được cấp do đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT hoặc Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT là đúng với quy định của pháp luật.

Giảng viên có chứng chỉ giáo dục đại học và chứng chỉ lý luận và phương pháp giảng dạy đại học vẫn phải được bồi dưỡng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. Nếu các giảng viên này muốn được miễn học phần kiến thức giáo dục đại học và chứng chỉ lý luận và phương pháp giảng dạy đại học cần được sự đồng ý của cơ sở bồi dưỡng khi có đủ minh chứng về thời lượng và nội dung chi tiết của chương trình cao học tương đương với số tín chỉ và nội dung chi tiết của học phần kiến thức tương ứng trong chương trình bồi dưỡng theo quy định của Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT.

Theo quy định tại Điểm 1, Mục VI của Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT) tất cả giảng viên đang giảng dạy cơ sở giáo dục đại học phải được bồi dưỡng đầy đủ 10 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảng viên , đại học , chứng chỉ