(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai được Nhà nước cấp bổ sung nguồn vốn điều lệ để thực hiện một số dự án về sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi do Công ty quản lý với tổng mức đầu tư cho từng dự án là trên 15 tỷ đồng.

Theo quy định thì những dự án trên 15 tỷ đồng chủ đầu tư phải ủy thác cho Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện dự án. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban quản lý dự án chuyên ngành và Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện, năng lực để nhận ủy thác quản lý các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là đơn vị có đủ điều kiện và năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có chứng chỉ về năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng II).

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty có được tự thực hiện quản lý các dự án về sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bằng nguồn vốn điều lệ của Công ty hay không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, tham gia tư vấn quản lý các dự án khác khi cần thiết”.

“Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do người đại diện có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập là đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc là đơn vị hạch toán phụ thuộc sử dụng tư cách pháp nhân của công ty mẹ để quản lý thực hiện dự án. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức lại, thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm kinh phí hoặc được cấp kinh phí hoạt động trong trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ”.

Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định: “… Cán bộ, viên chức trong biên chế Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực không kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án được giao”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chứng chỉ hành nghề , chủ đầu tư