(Chinhphu.vn) – Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, còn đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì tại cơ sở phải có lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã được huấn luyện. Hiện tại, Công ty TNHH Dương Minh Phúc đã tham gia các lớp huấn luyện do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đào tạo và được cấp chứng chỉ, tuy nhiên, chứng chỉ lại có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Dương Minh Phúc đã liên hệ và tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đào tạo và được cấp Chứng chỉ Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhưng không ghi thời hạn mà chỉ ghi là “có giá trị sử dụng trên cả nước”.

Công ty đề nghị giải đáp, Giấy chứng nhận nghiệp vụ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp có thời hạn sử dụng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy thì Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, không ghi thời hạn sử dụng) được sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

- Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

- Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phòng cháy chữa cháy , chứng chỉ , thời hạn