(Chinhphu.vn) – Khi chưa có quy định cụ thể về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì trường hợp nhà thầu chưa đăng ký trên hệ thống này vẫn được đánh giá là hợp lệ về nội dung này để tham dự thầu hoặc chỉ định thầu.

Bà Nguyễn Thị Hiếu (tỉnh Gia Lai) hỏi: Trong chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có bắt buộc phải có điều kiện "Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu" không? Cần truy cập trang web nào để kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhà thầu và để biết nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 và điểm e, khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Như vậy, trong giai đoạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có quy định cụ thể về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) thì trường hợp nhà thầu chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn được đánh giá là hợp lệ về nội dung này để tham dự thầu hoặc chỉ định thầu.

Chinhphu.vn