(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Lò Văn Thắng (Sơn La) là phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án sửa chữa hội trường UBND huyện.

Đơn vị của ông Thắng đã trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cần thực hiện gồm: Gói thầu tư vấn giám sát thi công; gói thầu tư vấn kiểm toán; gói thầu thi công xây dựng và thiết bị...

Ông Thắng hỏi, sau khi Chủ tịch UBND huyện ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có phải tiếp tục phê duyệt dự toán của từng gói thầu nêu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình thì đã phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án bao gồm các chi phí: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác; chi phí dự phòng.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc xây dựng giá gói thầu tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết duyệt lại dự toán gói thầu thì thực hiện theo Khoản 2 Điều 117  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn


Từ khóa: lựa chọn nhà thầu , quyết định phê duyệt , dự toán