(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Dương Minh Hiếu (Bắc Ninh) ký hợp đồng trọn gói xây lắp đường giao thông nông thôn, vốn ngân sách. Khi Thanh tra thực hiện thanh kiểm tra thì phát hiện trong hợp đồng có một số công việc tính thừa và đã cắt giảm, thu hồi.

Khối lượng công việc trong hợp đồng đã được tư vấn thiết kế lập và tư vấn thẩm tra xác nhận. Ông Hiếu hỏi, việc cắt giảm khối lượng công việc đã được ký kết trong hợp đồng trọn gói của thanh tra là đúng hay sai? Căn cứ quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Theo đó, trong trường hợp nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các công việc và nghĩa vụ của mình theo đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ và các thỏa thuận được quy định trong hợp đồng đã ký thì chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , chủ đầu tư , thiết kế