(Chinhphu.vn) - Tổng mức đầu tư được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Ông Phạm Văn Tuấn (Ninh Bình) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc sau:

- Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; giá hợp đồng 99 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung = 96 tỷ đồng, chi phí dự phòng = 3 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận giá trị phát sinh là 2 tỷ đồng.

Vậy giá hợp đồng sau điều chỉnh là 101 tỷ đồng và phải báo cáo người quyết định đầu tư, hay giá hợp đồng sau điều chỉnh là 99 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung = 96 tỷ đồng, chi phí dự phòng =1 tỷ đồng và do chủ đầu tư quyết định?

- Dự phòng do phát sinh khối lượng trong hợp đồng là khoản tiền của chủ đầu tư quản lý để thanh toán cho nhà thầu khi khối lượng trong hợp đồng được tính chưa chính xác, hay để chủ đầu tư thay đổi bổ sung thiết kế, hay cả hai trường hợp?

Nếu dự phòng do phát sinh khối lượng trong hợp đồng là khoản tiền của chủ đầu tư quản lý để thanh toán cho nhà thầu khi khối lượng trong hợp đồng được tính chưa chính xác thì giá trị hợp đồng điều chỉnh trong trường hợp trên là 101 tỷ đồng.

Nếu không thì giá trị hợp đồng điều chỉnh trên là 99 tỷ đồng. Như vậy, chủ đầu tư được tự điều chỉnh. Đến khi quyết toán giá trị quyết toán vượt tổng mức đầu tư thì làm thế nào để nhà thầu được quyết toán?

- Trong trường hợp không thay đổi thiết kế, giá trị quyết toán nhà thầu vượt tổng mức đầu tư thì làm thế nào để điều chỉnh tổng mức đầu tư để nhà thầu quyết toán? Trong Luật Xây dựng không quy định trường hợp nào được điều chỉnh tổng mức đầu tư như trong trường hợp này.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư là toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tổng mức đầu tư , quyết toán , hợp đồng xây dựng , khối lượng thi công