(Chinhphu.vn) – Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Công ty của ông Nguyễn Tân (Hà Nội) tham gia gói thầu cung ứng hóa chất, gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Sau khi được phê duyệt đạt kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật (chỉ có công ty ông chào thầu). Trong quá trình mở hồ sơ đề xuất tài chính, do lỗi đánh máy, số tiền trong đơn dự thầu bị sai lệch giảm 5% so với số tiền trong bảng giá chào thầu.

Ông Tân hỏi, trong trường hợp này hồ sơ dự thầu của công ty ông có được coi là hợp lệ và được hiệu chỉnh sai lệch không, hay hồ sơ bị loại?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính mà nhà thầu phải đáp ứng là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với vấn đề của ông Tân, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giá dự thầu , đề xuất tài chính , gói thầu , đơn dự thầu