(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Toan (Yên Bái) đang đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh một gói thầu thiết bị. Công ty A có chào mặt hàng B với các thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ yêu cầu, tuy nhiên Tổ chuyên gia kiểm tra thấy mặt hàng này không có thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ đề xuất.

Bên mời thầu đã yêu cầu Công ty A làm rõ hồ sơ đề xuất (cung cấp thông số kỹ thuật của mặt hàng B). Công ty A gửi văn bản nêu, do sơ xuất trong quá trình làm hồ sơ nên đã chào nhầm mặt hàng B và đề xuất mặt hàng C thay thế. Mặt hàng C có đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ yêu cầu.

Ông Toan muốn biết, bên mời thầu có chấp nhận được việc Công ty A thay đổi mặt hàng đã chào thầu từ mặt hàng B sang C hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo hướng dẫn tại Khoản 3, Mục 13 Chương I của Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của nhà thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đề xuất đã nộp và không thay đổi giá chào.

Đối với câu hỏi của ông Toan, việc bên mời thầu cho phép nhà thầu thay đổi mặt hàng đã chào (mặt hàng B) bằng mặt hàng khác là không phù hợp với quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , nhà thầu , hồ sơ đề xuất