(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn giám sát khi công trình xây dựng cắt giảm khối lượng công việc.

Công trình xây lắp ký hợp đồng theo hình thức trọn gói, hợp đồng tư vấn giám sát cũng là hợp đồng trọn gói. Quá trình thi công công trình có cắt giảm khối lượng xây lắp dẫn đến giá trị quyết toán A-B cắt giảm so với giá trị hợp đồng.

Bà Dung hỏi, trường hợp này chủ đầu tư có phải điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn giám sát cho phù hợp không? Nếu có thì căn cứ vào quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói, thì thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký; khi đó chi phí tư vấn giám sát cũng được điều chỉnh giảm đối với khối lượng công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tư vấn giám sát , chi phí giám sát , hợp đồng trọn gói , thi công , xây lắp