(Chinhphu.vn) – Trường hợp có sự khác nhau giữa phần giá trị nội dung công việc và phần ước tính giá trị tương ứng (%) trong thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào phần giá trị nội dung công việc mà từng thành viên đảm nhận để làm cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Ông Huỳnh Vĩnh Phúc (Trà Vinh) đang chấm thầu gói thầu xây lắp. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu có thỏa thuận liên danh giống như mẫu trong hồ sơ mời thầu, trong đó có phân chia công việc thực hiện cụ thể và tỷ lệ các nhà thầu thực hiện (tỷ lệ % nhà thầu A đảm nhận so với tổng giá dự thầu 90%; tỷ lệ % nhà thầu B đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5%; tỷ lệ % nhà thầu C đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5%).

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại giá trị nội dung công việc đảm nhận của từng thành viên trong thỏa thuận liên danh thì không đúng với tỷ lệ % giá trị đảm nhận đã phân chia ở trên (tỷ lệ % nhà thầu A đảm nhận so với tổng giá dự thầu 87,2%; tỷ lệ % nhà thầu B đảm nhận so với tổng giá dự thầu 6,92%; tỷ lệ % nhà thầu C đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5,88%).

Tổng hợp hồ sơ thì từng nhà thầu liên danh đều đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ông Phúc hỏi, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tỷ lệ liên danh đúng với phần nội dung công việc đảm nhận không? Hay điều chỉnh nội dung công việc đảm nhận cho phù hợp với tỷ lệ trong liên danh?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Ghi chú số 4 Mẫu số 3 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Đối với câu hỏi của ông Phúc, trường hợp có sự khác nhau giữa phần giá trị nội dung công việc và phần ước tính giá trị tương ứng (%) trong thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào phần giá trị nội dung công việc mà từng thành viên đảm nhận để làm cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Liên danh , nhà thầu , bên mời thầu , tỷ lệ liên danh , chấm thầu