(Chinhphu.vn) – Trường hợp cần thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Theo phản ánh của bà Ngô Thị Minh Lý (Quảng Bình), kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV năm 2018. Do bước thiết kế bản vẽ thi công phê duyệt chậm so với kế hoạch nên dẫn đến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trong tháng 1 năm 2019 (đăng tải thông báo mời thầu trong tháng 1 năm 2019).

Bà Lý hỏi, thời gian thực hiện như vậy có được không hay phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5, Điều 35 Luật Đấu thầu quy định một trong những nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu là thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp cần thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu , chủ đầu tư , nhà thầu