(Chinhphu.vn) - Ông Trương Xuân Quý (Tuyên Quang) là công chức Sở Công Thương, hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP. Vừa qua, ông được điều động làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, là đơn vị sự nghiệp. Ông Quý hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công vụ nữa không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Trương Xuân Quý như sau:

Theo Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ, người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP quy định, đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ gồm công chức theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Theo Điều 1 Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang thì Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang trực thuộc UBND tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang được xác định là công chức, nhưng không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.  

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: phụ cấp công vụ , công chức , sự nghiệp công lập