(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Minh Đức (Đồng Nai) xây dựng một khu tập thể 75 phòng cho công nhân ở từ năm 1997, diện tích sàn xây dựng khoảng 3.000m2. Trong đánh giá tác động môi trường của công ty không đề cập đến khu tập thể này.

Ông Đức hỏi, nay công ty của ông có phải lập cam kết bảo vệ môi trường bổ sung cho khu tập thể nêu trên không? Nếu có thì theo quy định nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khu tập thể của công ty ông Đức thuộc đối tượng phải lập và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai xây dựng và vận hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khu tập thể đã đi vào hoạt động từ năm 1997, vì vậy, để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường, công ty sẽ phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho khu tập thể theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thành phần hồ sơ và cấp có thẩm quyền xem xét được quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo vệ môi trường