(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Mai Thanh Trúc mới được thành lập và muốn đăng ký năng lực hoạt động xây dựng. Công ty có đủ nhân viên có chứng chỉ hành nghề nhưng điều kiện về thống kê các dự án, công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 3 năm gần nhất thì không thể đáp ứng.

Bà Trúc hỏi, vậy công ty của bà có được phép đăng ký công khai năng lực hoạt động xây dựng không? Nếu được thì quy trình đăng ký như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị bà nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sau khi tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cơ quan chuyên môn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên trang thông tin điện tử của mình quản lý và được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực hoạt động xây dựng , dự án đầu tư xây dựng , chứng chỉ hành nghề xây dựng