(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) không phải trường hợp nào nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm cũng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Ông Hà Văn Hiệp (tỉnh Vĩnh Phúc) sinh ngày 21/3/1963, nhập ngũ tháng 2/1982 tại Cục tăng Thiết giáp – Tổng cục Kỹ thuật. Từ tháng 1/1985 đến tháng 8/1987 là học viên trường Trung học Kỹ thuật – Tổng cục Kỹ thuật.

Từ tháng 9/1987 đến tháng 12/2011 ông Hiệp công tác liên tục tại Kho KT 887, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật. Ngày 10/12/2011 ông Hiệp nhận Quyết định nghỉ hưu số 9158/23/QĐ-HT của Bảo hiểm xã hội Quân đội – Bộ Quốc phòng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hiệp đề nghị cơ quan chức năng cho biết ông có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ không?

Về vấn đề trên, Cục Chính sách trả lời như sau:

Theo quy định tại các văn bản hiện hành, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm thuộc một trong hai điều kiện sau đây:

- Dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế thuộc các cơ quan, đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động của cấp có thẩm quyền dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

- Hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không  còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Như vậy, không phải trường hợp nào nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm cũng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Trường hợp ông Hà Văn Hiệp nếu nghỉ hưu do Kho KT 887, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật có quyết định thay đổi tổ chức, biên chế của cấp có thẩm quyền thì được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trức hạn tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: nghỉ hưu trước hạn tuổi , trợ cấp 1 lần , Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam , Nghị định 21/2009/NĐ-CP