(Chinhphu.vn) - Trường hợp trong năm cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ tính thuế.

Vướng mắc về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2012 được Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.1.3 khoản 3 mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.

Tại điểm 1, mục IV Công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong năm 2012, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ tính thuế.

Trường hợp sau khi đã quyết toán thuế TNCN năm 2012, cá nhân mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì cá nhân chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2012 nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán lại năm 2012.

Trường hợp cá nhân không có yêu cầu quyết toán lại năm 2012 thì được tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng đăng ký người phụ thuộc, khi quyết toán thuế năm 2013 sẽ được giảm trừ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ tính thuế.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân