(Chinhphu.vn) – Trường hợp liên danh, có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Ông Phạm Duy Hùng (Gia Lai) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Ông Nguyễn Văn A đồng thời là giám đốc công ty TNHH X và công ty TNHH Y (cả 2 công ty đều không phải doanh nghiệp Nhà nước).

Trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, công ty TNHH X liên danh với công ty TNHH Y và công ty TNHH Z (giám đốc là người khác). Trong thỏa thuận liên danh, đại diện công ty TNHH X và công ty TNHH Y đều do ông Nguyễn Văn A ký tên, đóng dấu của 2 công ty X và Y.

Ông Hùng hỏi, tình huống trên có trái với quy định của pháp luật hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm e, Khoản 1.2 Mục 1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với trường hợp liên danh, có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

Đối với vấn đề của ông Hùng, việc đánh giá tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thỏa thuận liên danh , nhà thầu , hồ sơ mời thầu