(Chinhphu.vn) - Năm 1995, gia đình ông Đông Phương (Thanh Hóa) được Nhà nước giao đất nông nghiệp, thời gian sử dụng 20 năm. Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông cho hàng xóm sử dụng đất và gia đình ông nhận thóc sau mỗi vụ lúa.

Hiện ông Phương có nhu cầu lấy lại đất để sản xuất nông nghiệp, hàng xóm cho rằng gia đình ông đã hết hạn sử dụng đất 20 năm nên không còn quyền sử dụng đất, khi nào Nhà nước thu thì họ sẽ trả và không trả cho gia đình ông Phương.

Ông Phương hỏi, trường hợp gia đình ông đang sử dụng đất mà cho người khác mượn một thời gian thì có mất quyền sử dụng đất không? Có tự động được gia hạn thời gian sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 210 của Luật Đất đai 2013 và Khoản 2, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, thì khi hết thời hạn sử dụng đất nếu gia đình ông có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 126 của Luật Đất đai.

Trường hợp gia đình ông có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đất nông nghiệp , thời hạn sử dụng đất