(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trần Quang Lục (Quảng Ngãi) đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định đấu thầu thuốc cung cấp cho các cơ sở y tế công lập.

Vừa qua, Sở Y tế tại địa phương của ông Lục tổ chức đấu thầu thuốc cung cấp cho tất cả cơ sở y tế công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Phần năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm gần đây theo công thức: Tổng giá trị bảo đảm dự thầu (đấu thầu từng mặt hàng có giá trị đảm bảo riêng từng mặt hàng)/một gói x 100 x 1,5 lần = doanh thu.

Ông Lục hỏi, công thức trên là theo quy định nào? Hồ sơ mời thầu yêu cầu như  vậy có bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, “Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình”.

Trong nội dung hỏi không nêu rõ thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, nếu phát hành trước ngày 1/7/2016, việc đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng (mỗi mặt hàng thuốc thuộc một nhóm thuốc được xem là một phần của gói thầu).

Do đó, trong hồ sơ mời thầu Sở Y tế cần quy định cụ thể các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu (giá trị bảo đảm dự thầu, doanh thu trung bình hàng năm, nguồn lực tài chính) cho từng phần để bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và bình đẳng trong đấu thầu.

Quy định về doanh thu tại hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Điều 18 Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu ghi rõ, “Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc phải thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành và mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Phụ lục 3 hoặc mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm và yêu cầu về nguồn lực tài chính quy định tại Mục 2 Chương III Phụ lục 3 và Phụ lục 4 kèm theo Thông tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm như sau:

- Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = (Giá của phần trong gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

- Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu là, yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá của phần trong gói thầu x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5.

Công thức tính doanh thu trung bình nêu tại nội dung hỏi của ông Lục không đúng với quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu thuốc , hồ sơ mời thầu