(Chinhphu.vn) – Trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư công sẽ xây dựng quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị, tăng cường công tác hậu kiểm

Cơ quan ông Hoàng Kim Ngọc (Hà Nội) là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động cải tạo từ các nguồn thu kinh doanh, khoảng trên dưới 1 tỷ đồng.

Theo phản ánh của ông Ngọc, nếu thực hiện theo trình tự của Luật Đầu tư công 2019 (hiệu lực từ ngày 1/1/2020) thì phải thực hiện rất nhiều thủ tục (lập báo cáo đề xuất, phê duyệt chủ trương, lập dự án, thẩm tra, thẩm định dự án, phê duyệt dự án, lập kế hoạch đấu thầu, mời thầu, đấu thầu, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán, kiểm toán độc lập, quyết toán, ... chưa kể rất nhiều giấy tờ đi kèm, nên chỉ vài gói thầu nhưng có thể tính đến hàng trăm giấy tờ, thủ tục). Mặt khác, hoạt động này còn chịu sự quản lý của các hoạt động thanh tra, kiểm toán Nhà nước.

Trong khi Đảng, Nhà nước chủ trương Nhà nước kiến tạo, thông thoáng cho hoạt động kinh doanh của tư nhân, chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ tài chính. Nhưng ngay trong khu vực công các quy định lại không hề thông thoáng.

Ông Hoàng Kim Ngọc đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn đơn giản, rõ ràng đối với các dự án có quy mô nhỏ (dưới 5 tỷ đồng). Đặc biệt với các dự án cải tạo, sửa chữa của từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã quy định nguồn vốn đầu tư công bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 17 Luật quy định “Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị”.

Vì vậy, trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư công sẽ xây dựng quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị, tăng cường công tác hậu kiểm.

Chinhphu.vn