(Chinhphu.vn) – Ngành nghề “Dịch vụ xoa bóp (massage)” không được quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO, tuy nhiên không có quy định cấm, hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014.

Theo quan điểm của Công ty Luật TNHH IPIC, căn cứ Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì dịch vụ y tế chuyên khoa (CPC 93122): Dịch vụ chẩn đoán và điều trị do các bác sĩ cung cấp để chữa bệnh cho một loại bệnh cụ thể, trong một cơ sở y tế (gồm cả các cơ sở chữa bệnh cho các bệnh nhân nội và ngoại trú)… các dịch vụ khác có liên quan với chăm sóc sức khỏe (ví dụ như phục hồi, chăm sóc sau khi rời bệnh viện...).

Căn cứ tại Điều 22 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: “…Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:… Cơ sở dịch vụ xoa bóp (Massage)…”.

Như vậy, theo Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì hiện nay, Việt Nam đã mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn vào cơ sở khám, chữa bệnh, cụ thể trong lĩnh vực dịch vụ có liên quan với chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, mã ngành CPC: 9312.

Đồng thời, theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, áp dụng đối cá nhân, tổ chức nước ngoài ở Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở khám, chữa bệnh dưới hình thức cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) khi đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

Theo quan điểm của Công ty TNHH IPIC thì việc nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư 100% vốn hoạt động kinh doanh ngành, nghề xoa bóp (massage) đã được cho phép thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH IPIC hỏi, quan điểm trên của Công ty có đúng không? Việc nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư 100% vốn hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp (massage) có được cho phép không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngành nghề “Dịch vụ xoa bóp (massage)” không được quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO, tuy nhiên không có quy định cấm, hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014.

Do Nhà đầu tư có quốc tịch Nhật Bản nên áp dụng theo Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản (BIT-2003) và Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (EPA-2008), ngành nghề nêu trên không thuộc lĩnh vực cấm hoặc hạn chế đầu tư.

Chinhphu.vn