(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Hoài Anh (Cần Thơ) đang quản lý công trình sửa chữa trung tâm y tế huyện. Bà hỏi, dự toán phát sinh công việc ngoài phạm vi hợp đồng là 2,1 tỷ đồng nhưng giá trị trúng thầu là 3,9 tỷ đồng; vậy nếu dự toán phát sinh được phê duyệt với giá bằng 1/2 giá trị hợp đồng thì có đúng quy định không?

Việc phê duyệt này đã làm vượt tổng mức đầu tư của dự án vậy có phải phê duyệt lại dự án hay không? Nguồn vốn để thực hiện công việc phát sinh trên lấy từ giá trị chênh lệch từ việc giảm thầu có được hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điểm c Khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Ngoài ra, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Do câu hỏi của bà chưa nêu rõ nguồn vốn sử dụng để đầu tư, thời điểm phê duyệt và tình hình thực hiện dự án, thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm điều chỉnh dự án... nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án , tổng mức đầu tư , hợp đồng xây dựng