(Chinhphu.vn) – Công ty mới thành lập có thể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III khi đáp ứng được điều kiện về nhân sự trong tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Ông Lê Văn An (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau: Hiện nay nhà thầu A liên danh với nhà thầu B thực hiện gói thầu C. Nhà thầu A đã công bố thông tin năng lực nhưng nhà thầu B mới thành lập nên chưa đủ điều kiện công bố thông tin năng lực, do đó nhà thầu B liên danh nhà thầu A thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông An hỏi, theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD, nhà thầu B chưa công bố năng lực chỉ thực hiện được gói thầu có quy mô cấp 4, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, vậy liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với công ty mới thành lập có thể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III khi đáp ứng được điều kiện về nhân sự trong tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực thì vẫn được tham gia các hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ năng lực , hoạt động xây dựng