(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Lạc (tỉnh Quảng Bình) phản ánh một số bất hợp lý trong thực hiện chính sách đối với những người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia trong thời gian dưới 12 tháng và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh.

Tại Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia có quy định:

“1. Đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3.000.000 đồng, nhưng tối đa không quá 36.000.000 đồng.

2. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm”.

Theo ông Nguyễn Văn Lạc, quy định tại Điều 3 nêu trên đã có sự mâu thuẫn. Khoản 1 quy định phải từ đủ 12 tháng trở lên, trong khi đó Khoản 2 quy định khi tính thời gian nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính 1 năm, dưới 6 được tính nửa năm.

Như vậy những chuyên gia có thời gian làm việc thực tế tại Lào hay Campuchia chưa đủ 12 tháng thì đều không được hưởng chế độ này.

Để bảo đảm quyền lợi cho những chuyên gia có thời gian làm việc dưới 12 tháng tại Lào, Campuchia, ông Lạc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy định về vấn đề này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Lạc như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì điều kiện hưởng trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia là đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này phải có thời gian làm việc thực tế (không tính thời gian quy đổi) tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn).

Quy định nêu trên đã kế thừa nguyên tắc xác định trợ cấp theo Khoản 7, Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào, Campuchia.

Trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp nêu trên và thời gian tính hưởng trợ cấp có tháng lẻ nếu đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, nếu dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: 57/2013/QĐ-TTg