(Chinhphu.vn) - Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Ông Nguyễn Quý Đảng (TP. Hà Nội) tham khảo Luật Xây dựngLuật Đấu thầu thấy không có điều khoản nào quy định việc "cho phép nhà thầu được vừa thiết kế vừa thi công trong chỉ định thầu". Tuy nhiên, theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Tại Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (EC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp.

Căn cứ các quy định nêu trên, ông Đảng muốn biết, ông có thể hiểu là, phụ thuộc vào chủ đầu tư chào thầu, nếu chào gói thầu hỗn hợp thiết kế và xây lắp (EC) thì có khả năng nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công, có đúng không? Nếu hiểu đúng thì căn cứ vào đâu để chủ đầu tư có thể quyết định chào thầu gói thầu hỗn hợp hoặc không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán.

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Đối với câu hỏi của ông Đảng, khi tham dự thầu gói thầu hỗn hợp, nhà thầu phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp thì phải tuân thủ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý (Khoản 3, Điều 33 Luật Đấu thầu).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự thầu , gói thầu hỗn hợp , nhà thầu